Bảo vệ luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy

Bảo vệ luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy 1/2
Bảo vệ luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy-0
Bảo vệ luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy-1