Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 1/2
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ-0
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ-1