Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2014 - 2019 1/6
Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2014 - 2019-0
Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2014 - 2019-1
Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2014 - 2019-2
Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2014 - 2019-3
Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2014 - 2019-4
Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2014 - 2019-5