Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2020 - 2025