Gặp gỡ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi

Gặp gỡ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi 1/6
Gặp gỡ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi-0
Gặp gỡ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi-1
Gặp gỡ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi-2
Gặp gỡ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi-3
Gặp gỡ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi-4
Gặp gỡ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi-5