Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ và Quyết định viên chức

Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ và Quyết định viên chức 1/4
Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ và Quyết định viên chức-0
Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ và Quyết định viên chức-1
Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ và Quyết định viên chức-2
Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ và Quyết định viên chức-3