Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Cập nhật : 25/12/2015
Lượt xem: 368
Vị trí và chức năng

- Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng thông tin tuyên truyền về hoạt động nghiệp vụ, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, địa chính; trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn quản lý thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ, địa chính; giới thiệu, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực chuyên ngành.

- Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

- Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ có trụ sở đóng tại số 479, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn


1. Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về công tác Tạp chí xuất bản, trình Viện trưởng và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các công việc thuộc quy trình biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí.

3. Thực hiện các dịch vụ xuất bản thông tin, tài liệu tham khảo, đăng tin quảng cáo theo quy định của Pháp luật.

4. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, các báo, tạp chí, mở rộng mạng lưới tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo cộng tác viên.

5. Phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, địa chính.

6. Chủ trì, tham gia các hội nghị, hội thảo về khoa học đo đạc và bản đồ thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động của Tạp chí.

7. Tổ chức thông tin, lưu trữ  các ấn phẩm và tài liệu tạp chí theo quy định;

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy chế của Viện và pháp luật của Nhà nước.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.