Trung tâm Tin học trắc địa và bản đồ

Cập nhật : 25/12/2015
Lượt xem: 488
​Vị trí và chức năng

- Trung tâm Tin học trắc địa và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: thu thập, lưu trữ, xử lý các dữ liệu trắc địa và bản đồ; sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ thành lập các loại bản đồ số, bản đồ điện tử, Atlas điện tử, cơ sở dữ liệu, GIS; tư vấn khoa học công nghệ về ứng dụng công nghệ tin học thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và địa chính.

- Trung tâm Tin học trắc địa và Bản đồ là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Tin học trắc địa và bản đồ có trụ sở đóng tại số 479, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm, đề xuất các đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và sản xuất - thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng các cơ sở dữ liệu trắc địa, bản đồ, địa chính; triển khai các công nghệ thành lập các loại bản đồ số, bản đồ điện tử, atlas điện tử; phát triển các ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý tài nguyên môi trường.

2. Nghiên cứu, triển khai công nghệ thành lập các loại bản đồ số, bản đồ điện tử, atlas điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu trắc địa, bản đồ, địa chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm công nghệ được Viện giao.

3. Nghiên cứu phát triển phần cứng, phần mềm phục vụ công tác trắc địa bản đồ.

4. Tham gia xây dựng các chuẩn thông tin, dữ liệu địa không gian, địa danh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật các sản phẩm đo đạc và bản đồ, cơ sở dữ liệu không gian quốc gia theo sự phân công của Viện trưởng.

5. Tư vấn, chuyển giao công nghệ xây dựng các loại cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Triển khai các dịch vụ, tư vấn, chuyển giao công nghệ, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, địa chính với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

7. Kiểm định các thiết bị và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm đo đạc và bản đồ.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo quy chế của Viện và pháp luật của Nhà nước; báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.