Trung tâm Trắc địa công trình và Địa chính

Cập nhật : 25/12/2015
Lượt xem: 387
Vị trí và chức năng
- Trung tâm Trắc địa công trình và địa chính là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có chức năng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ đo đạc bản đồ trong lĩnh vực trắc địa công trình và địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

- Trung tâm Trắc địa công trình và địa chính là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Trắc địa công trình và địa chính có trụ sở đóng tại số 479, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về công tác nghiên cứu khoa học, triển khai, chuyển giao công nghệ đo đạc và bản đồ trong lĩnh vực trắc địa công trình, địa chính và tổ chức thực hiện theo sự phân công của Viện trưởng.

2. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, các phương pháp trắc địa công trình, đo đạc địa chính, thử nghiệm công nghệ mới trong đo đạc công trình và địa chính để phục vụ quản lý tài nguyên đất và các tài sản gắn liền với đất.

3. Thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án, dự án sản xuất và triển khai công nghệ theo phân công của Viện trưởng.

4. Ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, các công trình dịch vụ, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, liên danh, liên kết hợp tác tổ chức thực hiện các công trình, dự án về đo đạc bản đồ và địa chính với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về trắc địa công trình và địa chính theo sự phân công của Viện trưởng.

6. Tổ chức bảo quản, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị Viện giao.

7. Thực hiện dịch vụ kiểm tra, kiểm định máy và thiết bị về lĩnh vực đo đạc bản đồ.

8. Tham gia đào tạo sau đại học và hợp tác đào tạo về lĩnh vực trắc địa công trình và địa chính theo sự phân công của Viện trưởng.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả về tài chính, tài sản do Viện giao, thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính - kế toán đơn vị sự nghiệp kinh tế theo quy định của Viện và pháp luật.

10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

11. Quản lý cán bộ, viên chức người lao động theo phân cấp của Viện;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.