Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của phòng Nghiên cứu Đo vẽ ảnh và Viễn thám được quy định tại Quyết định số 79 /QĐ-VĐĐBĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học ...
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS được quy định tại Quyết định số 77/QĐ-VĐĐBĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và ...
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của phòng Thí nghiệm Trọng lực được quy định tại Quyết định số 76/QĐ - VĐĐBĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và ...
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nghiên cứu Trắc địa - Địa động lực được quy định tại Quyết định số 82/QĐ-VĐĐBĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học ...