Phòng Nghiên cứu Đo vẽ Ảnh và Viễn thám

Cập nhật : 25/12/2015
Lượt xem: 337
​Vị trí và chức năng
     Phòng Nghiên cứu Đo vẽ ảnh và Viễn thám là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ mới, tư vấn khoa học công nghệ về đo vẽ ảnh và viễn thám.

Nhiệm vụ và quyền hạn

     1. Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đo vẽ ảnh và viễn thám; xây dựng các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ về đo vẽ ảnh và viễn thám, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
     2. Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc ứng dụng các công nghệ đo vẽ ảnh và viễn thám trong thành lập các thể loại bản đồ phục vụ việc đánh giá, phân tích hiện trạng tài nguyên và môi trường của quốc gia.
     3. Nghiên cứu phát triển các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực đo vẽ ảnh và viễn thám.
     4. Tham gia xây dựng các chuẩn thông tin, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của các sản phẩm đo đạc bản đồ có liên quan đến lĩnh vực đo vẽ ảnh và viễn thám theo sự phân công của Viện trưởng.
     5. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở, tổ chức và tham gia thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực đo vẽ ảnh và viễn thám.
     6. Tham gia đào tạo sau đại học của Viện.
     7. Tham gia hội đồng khoa học - công nghệ và đào tạo, hội đồng nghiệm thu các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện.
     8. Tổ chức thực hiện, tham gia xây dựng các dự án, đề tài nghiên cứu - thí nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài Viện, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đo vẽ ảnh và viễn thám.
     9. Nghiên cứu ứng dụng và quản lý các phần mềm xử lý ảnh hàng không và viễn thám theo sự phân công của Viện trưởng.
    10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, viên chức, lao động theo quy chế của Viện và pháp luật Nhà nước; báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.
    11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)