Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kế hoạch - Tài chính được quy định tại Quyết định số 83/QĐ-VĐĐBĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản ...
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng được quy định tại Quyết định số 78/QĐ-VĐĐBĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Chức năng nhiệm vụ Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí được quy định tại Quyết định số 75/QĐ-VĐĐBĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc ...
Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ được quy định tại Quyết định số 3482/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường