Nghiệm thu cấp Bộ dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam” do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thực ...
Dự án: “Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ gia đình sau khi Nhà nước thu hồi đất ở tại khu vực đô thị”
Dự án: “Điều tra, khảo sát lập Bản đồ và đánh giá thực trạng sử dụng đất bãi bồi ven sông vùng đồng bằng Sông Cửu Long”
Dự án: “Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng khu dân cư lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thuỷ tại các lưu vực sông”