Dự án: “Điều tra khảo sát, đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người sử dụng đất bị thu hồi đất sản xuất ở một số Tỉnh, Thành phố thuộc ...
Sáng ngày 20/12/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ Đóng - ...
Sáng ngày 18/12/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ Đóng - ...
Ngày 16/12/2011 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Nghiệm thu công trình Đo trọng lực Hạng I ở Việt Nam