Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Viện Nghiên cứu Địa chính trước đây, nay là Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thực hiện dự án “Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực nhà ...
Ngày 31 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện dự án Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực Nhà nước. Đến dự Hội nghị có Thứ ...