Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Viện Nghiên cứu Địa chính trước đây, nay là Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thực hiện dự án “Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực nhà ...
Ngày 5-6-2009 Vụ Khoa học công nghệ - Bộ TNMT đã tiến hành các thủ tục cần thiết để nghiệm thu cấp Bộ cho Dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác ...
Ngày 31 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện dự án Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực Nhà nước. Đến dự Hội nghị có Thứ ...