Nghiệm thu cấp Bộ dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam” do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thực ...
Ngày 16/12/2011 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Nghiệm thu công trình Đo trọng lực Hạng I ở Việt Nam
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Viện Nghiên cứu Địa chính trước đây, nay là Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thực hiện dự án “Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực nhà ...
Ngày 5-6-2009 Vụ Khoa học công nghệ - Bộ TNMT đã tiến hành các thủ tục cần thiết để nghiệm thu cấp Bộ cho Dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác ...