Dự án: “Điều tra khảo sát, đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người sử dụng đất bị thu hồi đất sản xuất ở một số Tỉnh, Thành phố thuộc ...
Vai trò của đất đối với quá trình phát triển xã hội ngày càng được khẳng định, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và ...
Cùng với sự phát triển của đất nước hệ thống giao thông đường thuỷ nội địa cũng phát triển mạnh, nước ta có một tiềm năng chiến lược về phát triển hệ thống giao thông đường thuỷ ...
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có tầm quan trọng đặc biệt đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Với hệ thống sông ngòi được hình thành chủ yếu là do tự ...