Trọng lực là một ngành khoa học về trái đất và sự biến thiên của nó theo thời gian. Đại lượng xác định được của lực hút trái đất còn được gọi là giá trị trọng lực là hằng số cơ ...
Ngày 5-6-2009 Vụ Khoa học công nghệ - Bộ TNMT đã tiến hành các thủ tục cần thiết để nghiệm thu cấp Bộ cho Dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác ...