Sáng ngày 18/12/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ Đóng - ...
Vai trò của đất đối với quá trình phát triển xã hội ngày càng được khẳng định, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và ...
Cùng với sự phát triển của đất nước hệ thống giao thông đường thuỷ nội địa cũng phát triển mạnh, nước ta có một tiềm năng chiến lược về phát triển hệ thống giao thông đường thuỷ ...
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có tầm quan trọng đặc biệt đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Với hệ thống sông ngòi được hình thành chủ yếu là do tự ...