Sáng ngày 20/12/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ Đóng - ...
Sáng ngày 18/12/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ Đóng - ...
Ngày 31 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện dự án Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực Nhà nước. Đến dự Hội nghị có Thứ ...