Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 của Viên Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đã họp xem xét, đánh giá Luận án của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương với tên đề tài:“Nghiên cứu phương pháp bình sai ổn định mạng lưới độ cao ...
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2013
Ngày 12 tháng 7 năm 2017, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đã họp xem xét, đánh giá Luận án của NCS Nguyễn Văn Hùng với tên đề tài:“Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn ...