Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đã họp xem xét, đánh giá Luận án của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương với tên đề tài:“Nghiên cứu phương pháp bình sai ổn định mạng lưới độ cao ...
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2013
Ngày 12 tháng 7 năm 2017, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đã họp xem xét, đánh giá Luận án của NCS Nguyễn Văn Hùng với tên đề tài:“Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn ...
Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã họp thẩm định đề cương nghiên cứu sinh cho ThS. Nguyễn Văn Hùng