THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH CỦA VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NĂM 2012
THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2013
Ngày 18 tháng 11 năm 2013, Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của ThS. ...
Ngày 13 tháng 6 năm 2013, tại phòng họp 213 - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định sách giáo trình đào tạo trình độ tiến sĩ do GS. TS. Võ Chí Mỹ chủ ...