Ngày 19 tháng 11 năm 2014, tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của viện khoa học đo đạc và bản đồ đã xem xét, đánh giá hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của ...
Đánh giá chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh khóa I
THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2015
Ngày 12 tháng 11 năm 2015, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của ...