Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Nghiên cứu sinh Lương Thanh Thạch bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh
Thông tin về Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ