Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tuấn Anh

Cập nhật : 27/07/2018
Lượt xem: 698
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tuấn Anh, ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ như các file đính kèm sau:

01. ThongTin_DiemMoi_LuanAn_NTA.pdf (tải xuống)
02. ToanVan_Luan_An_NTA.pdf (tải xuống)
03. TomTat_LuanAn_TiengViet_NTA.pdf (tải xuống)
04. TomTat_LuanAn_TiengAnh_NTA.pdf (tải xuống)