Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia” ...
08 giờ 30 phút ngày 18/8/2016, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ “Nghiên cứu phương pháp bình sai ổn định mạng lưới độ cao quốc gia trong hệ độ ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hương về đề tài: “Nghiên cứu phương pháp bình sai ổn định mạng lưới ...