Thông tin về Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lương Thanh Thạch, ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ như các file đính kèm sau:
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tuấn Anh, ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ như các file đính kèm sau:
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 của Viên Khoa học Đo đạc và Bản đồ