GIỚI THIỆU DỰ ÁN TỔNG THỂ “XÂY DỰNG HOÀN CHỈNH HỆ THỐNG TRỌNG LỰC NHÀ NƯỚC”
Dự án: “Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ gia đình sau khi Nhà nước thu hồi đất ở tại khu vực đô thị”
Dự án: “Điều tra, khảo sát lập Bản đồ và đánh giá thực trạng sử dụng đất bãi bồi ven sông vùng đồng bằng Sông Cửu Long”
Dự án: “Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng khu dân cư lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thuỷ tại các lưu vực sông”