Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu Địa động học lãnh thổ Việt Nam” do TS.Dương Chí Công làm ...
Ngày 11 tháng 11 năm 2011 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức hội thảo đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu Địa động học lãnh thổ Việt Nam”
Thông tư 37/2011/TT-BTNMT ngày 14/10/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000. 1:100.000, ...
Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường