Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tiến hành nghiệm thu cấp Bộ cho 02 đề tài:
Bảo vệ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 của Viện.
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tham gia Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc Ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018 tổ chức ngày 05/10.
Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội thảo đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện” do ThS. ...