KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC – BẢN ĐỒ, VIỄN THÁM

Cập nhật : 26/08/2009
Lượt xem: 193
Thực hiện chiến lược Phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2008 nhằm phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trở thành một ngành điều tra cơ bản có trình độ khoa học công nghệ hiện đại đạt mức tiên tiến của khu vực và tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời kỳ đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ngày 24 tháng 7 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-BTNMT phê duyệt Khung chương trình và Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2010 thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo đạc – bản đồ, viễn thám đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2010-1015”. Chương trình có các mục tiêu sau:
1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý nhà nước, đào tạo nhân lực nhằm phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế;
2. áp dụng phương pháp, công nghệ tiên tiến vào các hoạt động đo đạc và bản đồ, bảo đảm xây dựng cơ sở thông tin trắc địa bản đồ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng.
Nhiệm vụ của chương trình:
1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; đáp ứng nhu cầu xã hội hóa, kinh tế hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;
2. Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình đồ quản lý, năng lực tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ.
3. Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở hạ tầng trắc địa – bản đồ bao gồm: hệ quy chiếu và các mạng lưới trắc địa cơ bản quốc gia đáp ứng các yêu cầu của công tác đo đạc bản đồ, nghiên cứu khoa học về trái đất, đảm bảo khả năng hội nhập khu vực và quốc tế.
4. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến xây dựng các hệ thống thu nhận, xử lý, tổng hợp, lưu trữ, cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ, hệ thống thông tin địa lý cơ sở quốc gia;
5. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và công nghệ định vị toàn cầu trong điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên – môi trường và phòng tránh thiên tai;
6. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tự động hóa trong công tác thành lập bản đồ, phát triển các thể loại bản đồ mạng, bản đồ điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Sản phẩm khoa học và công nghệ chính của chương trình:
1. Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, sách tham khảo, các công trình khoa học và công nghệ được công bố trên tạp chí Khoa học và Công nghệ của ngành, tài liệu tập huấn đề đo đạc, bản đồ, viễn thám.
2. Khung chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các mô hình quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ ở Trung ương, Bộ ngành và các địa phương.
3. Công nghệ, phương pháp, mô hình tính toán và phần mềm ứng dựng trong thu thập và xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ.
4. Các quy trình công nghệ về nâng cấp hệ quy chiếu, các quy trình công nghệ thu thập, xử lý dữ liệu; quản lý, bảo trì, cập nhật cung cấp sản phẩm, thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; đánh giá, giám sát biến động tài nguyên – môi trường, thiên tai.
5. Các giải pháp, cơ chế phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đo đạc và bản đồ. 

(Trích từ Quyết định số 1407/Q Đ-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)(Theo Phòng KHCN&HTQT)