Ngày 22 tháng 8 năm 2013, Hội đồng khoa học đã đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu xác định độ chính xác đo vẽ bản ...
Ngày 22 tháng 8 năm 2013, Hội đồng khoa học đã đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng và ...
Ngày 04 tháng 11 năm 2013, cơ quan chủ trì Đề tài Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức hội thảo đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thành lập bản đồ (địa hình và ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trân trọng giới thiệu: Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về việc ban hành ...