Ngày 13 tháng 12 năm 2012 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng quy định ...
Ngày 06 tháng 12 năm 2012 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở: “Nghiên cứu tích hợp một số ...
TS. Phạm Minh Hải và KS. Nguyễn Trường Sơn nhận phần thưởng từ Quỹ phát triển nghiên cứu khoa học Samsung Từ ngày 7 đến 20 tháng 10 năm nay, 
Khung cảnh diễn ra hội nghị: Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường Thực hiện Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020