Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định số 1665/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 08 năm 2011 về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mạng lưới trắc địa địa động lực trên khu vực các đứt gãy ...
Ngày 18 tháng 7 năm 2011 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành nghiệm thu cấp Bộ cho đề tài: “Nghiên cứu thiết kế ...
Ngày 19 tháng 7 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiếp đoàn cán bộ của Trung tâm Trắc địa Bản đồ Quốc gia Lào do Đồng chí Kong Kham làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại ...
Ngày 17 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã trao đổi với trường Đại học Tổng hợp Trắc địa và Bản đồ Mátcơva một số vấn đề hai bên đã và đang nghiên cứu, triển ...