Khung cảnh diễn ra hội nghị: Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường Thực hiện Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020
Ngày 18 tháng 10 năm 2012, tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ sẽ diễn ra Hội nghị Khoa học và Công nghệ: Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường
Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 08 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định số 1665/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 08 năm 2011 về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mạng lưới trắc địa địa động lực trên khu vực các đứt gãy ...