Lãnh đạo Viện khoa học đo đạc và bản đồ

Cập nhật : 25/12/2014
Lượt xem: 466

TS. Lê Anh Dũng

Viện trưởng

Điện thoại: (844) 62694402
Fax: 
Di động: 
Email: ladungvigac@gmail.com

  

TS. Nguyễn Phi Sơn

Phó viện trưởng

Điện thoại: (844) 62694414
Fax: 
Di động: 
Email: sonnguyenphi@gmail.com


TS. Phạm Minh Hải

Phó viện trưởng

Điện thoại: (844) 62694410
Fax: 
Di động: 
Email: minhhaialas@gmail.com