Ngày 11 tháng 6 năm 2020 cơ quan chủ trì Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ.
Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tiến hành nghiệm thu cấp Bộ cho 02 đề tài:
Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành hệ thống địa chính biển Việt Nam” Mã số: TNMT.2016.06.09 Chủ ...
Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn  trong cơ ...