Phần mềm ViREG 2006

Cập nhật : 28/06/2017
Lượt xem: 1407
Mô tả:

Phần mềm ViREG 2006 có chức năng in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và thành lập hồ sơ địa chính. Phần mềm liên kết dữ liệu bản đồ địa chính và dữ liệu hồ sơ địa chính trong cùng một môi trường để đảm bảo tính thống nhất giữa hai khối thông tin này. Phần mềm ViREG 2006 sẽ thay thế phần mềm CADDB trước đây và kết hợp với phần mềm FAMIS để thành một phần mềm hoàn chỉnh trong việc thành lập và quản lý bản đồ, hồ sơ địa chính.

Mục tiêu đầu tiên của phần mềm ViREG 2006 là tạo ra một phần mềm dùng chung, phục vụ trực tiếp công tác quản lý đất đai thông qua cung cấp các công cụ thực hiện in Giấy chứng nhận, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính và in ra các bộ sổ hồ sơ địa chính theo đúng qui định của Luật Đất đai 2003 hiện hành.

Mục tiêu tiếp theo của VIREG 2006 là kết hợp với phần mềm FAMIS tạo ra nền tảng ban đầu để chuẩn hóa việc thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho các phần mềm thông tin đất đai (LIS).

Phần mềm VIREG 2006 được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0, bộ thư viện đồ họa MapObjectLight. Dữ liệu bản đồ địa chính lưu trữ dưới dạng file shape, dữ liệu hồ sơ địa chính lưu trữ  trong CSDL Microsoft Access 2000 file MDB.

Phần mềm in GCNQSDĐ và thành lập Hồ sơ địa chính được xây dựng gồm có các mô đun chức năng phục vụ công tác lập, quản lý hồ sơ địa chính, in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bộ sổ hồ sơ địa chính. Sau đây là các chức năng chính của phần mềm:

1.      Nhập số liệu

Nhóm mô đun cho phép nhập số liệu từ các dạng tài liệu, hồ sơ sổ sách và các phần mềm khác nhau

-         Đăng ký sử dụng đất

-         Đăng ký sử dụng đất đồng sử dụng

-         Nhập số liệu từ phần mềm phần mềm FAMIS-CADDB

-         Nhập số liệu từ phần mềm phần mềm khác (theo yêu cầu của địa phương)

-         Chuẩn hoá loại đất theo Nghị định 181: Đối với  các hồ sơ địa chính đã lập trước đây theo Luật Đất Đai 1993, phần mềm đưa ra công cụ cho phép chuyển đổi sang những quy định mới trong Luật Đất Đai năm 2003 (chuyển đổi theo đối tượng sử dụng và mục đích sử dụng)

2.      Quản lý hồ sơ địa chính, tra cứu thông tin

Nhóm mô đun quản lý bộ hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước thường xuyên về đất đai. Phần mềm cho phép nhập, tra cứu các thông tin về hồ sơ địa chính

-         Bảng thông tin thửa

-         Tra cứu tìm kiếm theo thửa đất

-         Tra cứu tìm kiếm theo chủ sử dụng

-         Tra cứu theo Giấy chứng nhận

-         Chọn trên bản đồ

3.      Quản lý bản đồ địa chính tích hợp với hồ sơ địa chính

Nhóm mô đun quản lý bản đồ địa chính theo từng đơn vị hành chính xã, phường trong môi trường đồ họa. Tích hợp giữa thông tin bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính để đảm bảo tính thống nhất của tài liệu. Phần mềm có các mô đun sau liên quan đến quản lý bản đồ địa chính

-         Cập nhật thông tin thuộc tính

-         Chọn và lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất

-         Biên bản mốc giới thửa

-         Trích lục bản đồ

-         Sơ đồ vị trí thửa

-         Hiển thị nhãn thửa

-         Thiết lập tham số hiển thị

4.      In và quản lý giấy chứng nhận

Nhóm mô đun cung cấp chức năng in ra các giấy tờ liên quan và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo qui định phục vụ công tác cấp Giấy CNQSDĐ ở địa phương.

-         Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-         Cấp giấy chứng nhận đồng sử dụng

-         Kết quả cấp Giấy chứng nhận

5.      In và quản lý bộ Hồ sơ địa  chính

Nhóm mô đun cung cấp chức năng lập, lưu trữ và in ra bộ Sổ hồ sơ địa chính theo qui định phục vụ công tác quản lý đất đai.

·          In đơn đăng ký

·          Sổ địa chính

·          Sổ mục kê

·          Sổ cấp giấy chứng nhận

·          Danh sách công khai

·          Thống kê tổng

6.      Quản lý biến động đất đai

Nhóm mô đun cung cấp các chức năng thực hiện và quản lý biến động đất đai trên hồ sơ địa chính:

·          Biến động về chủ sử dụng đất

·          Biến động về mục đích sử dụng đất

·          In giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý

·          In giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới

·          In trang sổ địa chính bổ sung

·          In sổ cấp giấy bổ sung

·          In sổ theo dõi biến động

Chúng tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn đối với phần mềm này để những lần sửa chữa, nâng cấp tới phần mềm sẽ được hoàn chỉnh hơn.

Chúc các bạn thành công !