Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 31 (tháng 3/2017)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 29 (tháng 9/2016)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 28 (tháng 6/2016)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: tóm tắt số 27 (tháng 3/2016)