Ngày 21/06/2011 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân lễ kỷ niệm kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt ...
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 34 (tháng 12/2017)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 32 (tháng 6/2017)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 29 (tháng 9/2016)