Việc sử dụng các dị thường Bouguer trên các điểm trọng lực để giải quyết nhiệm vụ khoahọc - kỹ thuật nội suy xác định các giá trị dị thường Bouguer trên các đỉnh củacác ô chuẩn ...
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 35 (tháng 3 / 2018)
Ngày 21/06/2011 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân lễ kỷ niệm kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt ...
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 34 (tháng 12/2017)