Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: tóm tắt số 27 (tháng 3/2016)
Tóm tắt nội dung Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 26 (tháng 12/2015)
Tóm tắt nội dung Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 30 (tháng 12/2016)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng thông tin tuyên truyền về hoạt động nghiệp vụ, phổ biến kiến thức khoa học và ...