Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 32 (tháng 6/2017)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 29 (tháng 9/2016)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: tóm tắt số 27 (tháng 3/2016)
Tóm tắt nội dung Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 26 (tháng 12/2015)