Việc sử dụng các dị thường Bouguer trên các điểm trọng lực để giải quyết nhiệm vụ khoahọc - kỹ thuật nội suy xác định các giá trị dị thường Bouguer trên các đỉnh củacác ô chuẩn ...
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 35 (tháng 3 / 2018)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi gặp mặt nhân lễ kỷ niệm kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2010).
XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ SỐ 1 THÁNG 9 NĂM 2009.