Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 34 (tháng 12/2017)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 33 (tháng 9/2017)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 32 (tháng 6/2017)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 31 (tháng 3/2017)