Tóm tắt nội dung Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 25 (tháng 9/2015)
Tóm tắt nội dung Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 30 (tháng 12/2016)
Tóm tắt nội dung một số bài báo khoa học đăng tải trên Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 22 (tháng 12 năm 2014)
Tóm tắt nội dung một số bài báo khoa học đăng tải trên Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 21 (tháng 9 năm 2014)