Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (09/7/1994 - -9/7/2019), Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ V với chủ đề "Phát ...
TT số  07/2019/ TT- BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; Trường trung học phổ thông ...