Nghị định 70/2018/NĐ - CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (09/7/1994 - -9/7/2019), Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ V với chủ đề "Phát ...