Bộ Khoa học và Công nghệ vừa Ban hành Khung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Tổ chức khoa học và Công nghệ công lập tại công văn số 2628/BKHCN-TCCB ngày 16/8/2018. Viện ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Lương Thanh Thạch
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thông tin Quyết định số 2086/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa ...