Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại” dự kiến được ...
Thông báo tuyển sinh 2021
Công văn số 1213 /BTNMT-VTQG ngày 17 tháng 3 năm 2021, về việc cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám Quốc gia của Thứ trưởng Lê Công Thành.