Bảo vệ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 của Viện.

Cập nhật : 09/12/2018
Lượt xem: 413

Ngày7/12/2018 tại phòng họp A1010 của trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Hội đồng do ThS. Nguyễn Duy Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ tịch cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu 09 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Các thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu việc triển khai nhiệm vụ thường xuyên của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ năm 2018 là đã thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu về nội dung cũng như tiến độ được phê duyệt.