Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ : Tóm tắt số 46  ( tháng 12/2020)
Ngày 22 tháng 3 năm 2020, tại phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, ngành:  Kỹ thuật trắc địa - bản ...