Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 33 (tháng 9/2017)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 33 (tháng 9/2017)
Sáng ngày 22/12/2017, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức gặp mặt các cán bộ, công chức, viên chức từng là cán bộ, chiến sỹ trong các lực ...
Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ được quy định tại Quyết định số 3482/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường