Ngày 22 tháng 3 năm 2020, tại phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, ngành:  Kỹ thuật trắc địa - bản ...
Chi bộ Khoa học, Đào tạo và Tạp chí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022