Nghị định Quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Cập nhật : 13/08/2014
Lượt xem: 131
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trân trọng giới thiệu: Nghị định số: 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)