Hội thảo luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy.
Quyết định này áp dụng đối với giảng viên đang giảng dạy ở các đại học quốc gia, đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, cơ sở thực ...
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội động Giáo sư ngành, liên ngành và ...