Ngày 11 tháng 11 năm 2011 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức hội thảo đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu Địa động học lãnh thổ Việt Nam”
Thông tư 37/2011/TT-BTNMT ngày 14/10/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000. 1:100.000, ...
Thực hiện Quyết định số 3080/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 07 năm 2011 về việc cho phép Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đào tạo trình độ tiến sỹ ...
Thực hiện công văn số 2971/BTNMT-VP ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng chiến lược khoa học công nghệ lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ