Khai mạc lớp học chuyển giao công nghệ tại Viện Ngày 21 tháng 3 năm 2014, tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức khai mạc lớp học chuyển giao công nghệ hệ thống đo trọng ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chuẩn bị tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ IV với chủ đề “Đo đạc Bản đồ với ứng phó Biến đổi Khí hậu”, dự kiến tổ chức vào ngày 08 tháng 7 năm 2016.
    Ngày 08/01/2014, Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2014
Ngày 02 tháng 01 năm 2014, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014