Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kết quả thực hiện công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2011
Ngày 24 tháng 01 năm 2013 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu đánh giá hiện ...
Trân trọng kính mời quí vị độc giả góp ý cho Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế kỹ thuật đo trọng lực chi tiết